Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektrolity:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje opracowanie podejścia strukturalnego opartego na szeroko zakrojonych badaniach dyfrakcji rentgenowskiej kryształów jako narzędzia do projektowania i oceny nowych elektrolitów. Metoda ta obejmuje eksperymenty krystalizacyjne solwatów wybranych soli heterocyklicznych oraz analizę ich struktury krystalicznej skorelowaną z pomiarami spektroskopowymi, oceną elektrochemiczną i modelowaniem teoretycznym. Zrozumienie czynników rządzących samoorganizacją takich układów w fazie stałej ma kluczowe znaczenie dla charakterystyki nowych elektrolitów. Jest to niezbędne dla dalszego rozwoju w tej dziedzinie, dając możliwość racjonalnego planowania badań w celu znalezienia elektrolitów o oczekiwanych właściwościach. Tematyka badawcza odpowiada na szybko rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne akumulatory litowo-jonowe i doskonale wpisuje się w obecny trend intensywnych poszukiwań stałych i stężonych elektrolitów o korzystniejszych parametrach eksploatacyjnych.
2 energia, materiały, fizyka stosowana, chemia fizyczna, przewodnictwo jonowe, etylen, lit, elektrolity, litfsi, krystalizacja, ogrzewanie, chłodzenie, topnienie, sól litfsi, peo, imidek litu, materiały krystaliczne, elektrochemia, jony, jony tlenkowe, stosunek molowy, faza krystaliczna, mikroskop polaryzacyjny
3 Moja działalność naukowa dotyczy projektowania, syntezy i badania właściwości materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu głównie bateriach litowo-jonowych i superkondensatorach. W ostatnim okresie prace mojej grupy badawczej koncentrują się na opracowaniu nowej generacji soli litowych zawierających aniony Huckla jako komponentów elektrolitów stosowanych w ogniwach litowo-jonowych. Elektrolity zawierające te sole wykazują wysokie wartości liczby przenoszenia kationu litowego i mniejszą zdolność do asocjacji w porównaniu do elektrolitów dostępnych handlowo. Ich użycie powoduje zmniejszenie skutków rozkładu elektrolitu - termicznego i pod wpływem zanieczyszczeń, w związku z tym powoduje zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania akumulatorów i wydłużenie czasu życia akumulatora. Opracowaliśmy też nowe generacje dodatków służących, jako składniki elektrolitu, do tworzenia stabilnych warstw międzyfazowych elektroda – elektrolit. Inny watek badawczy dotyczy zaprojektowania i zbadanie właściwości fizykochemicznych niewodnych protono przewodzących żeli stosowanych z powodzeniem w ogniwach elektrochromowych i kondensatorach wysokiej pojemności działających w niskich temperaturach do -50oC.