Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektroenergetyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienia związane z racjonalnym użytkowaniem energii (pobór, generacja, przesył i dystrybucja), zwłaszcza elektrycznej. Badania modeli użytkowania energii elektrycznej w kontekście efektywności energetycznej, udziału w usługach pomocniczych na rzecz sieci elektroenergetycznych, reakcji strony popytowej itp. Zarządzanie energią jako proces sprzyjający poprawie gospodarowania energią i maksymalizacji korzyści z tytułu użytkowania energii przez odbiorców różnego typu. Zarządzanie energią w instalacjach prosumenckich (metody, cele, efekty krótko- i długoterminowe). Zarządzanie energią w kontekście celów polityki klimatyczo-energetycznej i postulatów zrównoważonego rozwoju.
2 Prognozowanie generacji z OZE oraz produkcji energii elektrycznej w systemach różnej wielkości z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Optymalizacja w elektroenergetyce.
3

W systemie elektroenergetycznym należy cały czas utrzymywać równowagę pomiędzy popytem a podażą na energię elektryczną. W większości rozwiązań stosowanych na świecie równowagę tę osiąga się stosując różnego rodzaju systemy rynkowe. Jednak ze względu na zmiany w sposobie wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej systemy te przechodzą rodzaj ewolucji. Jednym z kluczowych problemów jest zapewnienie stabilnej pracy systemu w sensie bieżącego jego bilansowania mocowego. Mimo, że powstało już wiele narzędzi rynkowych mających wspomóc operatora systemu przesyłowego w tym zadaniu, to nadal poszukuje się nowych koncepcji mających na celu minimalizację kosztów energii dla odbiorcy końcowego lub gospodarki jako całości. Celem badań jest opracowanie nowych modeli rynków za pomocą metod optymalizacyjnych (np. metod inteligencji obliczeniowej) na podstawie prognoz w różnych horyzontach czasowych. 

4

Prognozowanie i estymacja stanu sieci elektroenergetycznych. Optymalizacja w elektroenergetyce. Badania nad nowymi metodami prognozowania radzącymi sobie z deficytem danych.