Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Synteza-materialow-wysokoenergetycznych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zajmuje się analizą bezpieczeństwa syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi. Związki te są powszechnie stosowane jako półproduktu w przemyśle chemicznym oraz jako składniki mieszanin użytkowych. Moja praca badawcza skupiona jest na związkach stosowanych jako materiały wybuchowe (MW). Zajmuje się otrzymywaniem nowych MW, optymalizacją i analizą bezpieczeństwa syntezy, otrzymywaniem nowych form użytkowych MW. Podstawowym zagrożeniem związanym ze związkami zawierającymi ugrupowania eksplozoforowe jest wybuch cieplny. Do szacowania tego zagrożenia konieczna jest znajomość parametrów kinetycznych opisujących początkowy etap rozkładu, dlatego też duży fragment moich prac związany jest z badaniem właściwości termicznych MW i wyznaczaniem parametrów kinetycznych reakcji rozkładu.
2 Stałe paliwa rakietowe. Badania obejmują syntezę nowych składników wchodzących w skład tych paliw, nadanie im odpowiedniej formy użytkowej np. przez krystalizację lub granulację, badania fizykochemiczne tych składników i mieszanin oraz formowanie paliw w oparciu o te materiały. Badania obejmują takie materiały jak: związki wysokoenergetyczne głównie z grupy nitroamin klatkowych (m.in. 2,4,6,8,10,12–heksanitro-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytan (CL-20), 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa-4,10-diazaizowurcytan (TEX)), nowe efektywne i ekologiczne utleniacze (m.in. sól amonowa dinitroamidu (ADN), nitroformek hydrazyny (HNF)), energetyczne lepiszcza i plastyfikatory na bazie oksetanów i oksiranów a także badania nad otrzymywaniem energetycznych termoplastycznych elastomerów (ETPE) na bazie tych energetycznych monomerów i polimerów na bazie nitrocyklodekstryn (CDN).