Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Podwojne-sieciowanie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wysokoelastyczne, podwójnie usieciowane aerożele krzemoorganiczne suszone z użyciem taniej i skalowalnej metody pod ciśnieniem atmosferycznym Celem projektu jest przezwyciężenie problemów związanych z syntezą typowych aerożeli poprzez opracowanie syntezy podwójnie usieciowanych aerożeli krzemoorganicznych. „Podwójne usieciowanie” oznacza, że cząsteczki prekursora (związku krzemoorganicznego) są połączone ze sobą na dwa sposoby: wiązanie silanowe (typowe dla wszystkich znanych aerożeli krzemionkowych) oraz wiązanie węglowodorowe powstałe w wyniku reakcji polimeryzacji pomiędzy grupami organicznymi prekursorów, zawierającymi wiązanie podwójne. Obecność tych drugich wiązań zwiększy mechaniczną odporność aerożeli i ich elastyczność. Ta ostatnia cecha, oprócz poprawy właściwości mechanicznych materiału, umożliwi prowadzenie procesu suszenia pod ciśnieniem atmosferycznym, ponieważ elastyczność postaci żelu zapobiegnie degradacji strukturalnej, co zwykle ma miejsce podczas suszenia żeli.