Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Osteoindukcyjnosc:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne obszary badawcze prof. Pawła Sobieszuka obejmują inżynierię chemiczną i inżynierię bioprocesową. W swoich pracach naukowych opisuje problematykę dotyczącą syntezy nanohydroksyapatytu i jego charakteryzacji w celu użycia w terapii regeneracyjnej kości. W szczególności istotne jest opracowanie metody otrzymania kompozytów nanohydroksyapatyt-polimer w taki sposób, aby właściwości mechaniczne polimeru umożliwiły druk 3D, jednocześnie utrzymując osteoindukcyjne właściwości hydroksyapatytu. Ze względu na te dwa rodzaje właściwości, możliwe jest używanie tego typu kompozytów w wydrukach 3D osteoindukcyjnych implantów kości. Jego druga gałąź badań dotyczy układów gaz-ciecz, w tym technologię, właściwości i zastosowania nanopęcherzyków. Nanopęcherzyki są nowatorskim nanomateriałem składającym się ze sferycznych obiektów gazowych w cieczy z pokryciem surfaktantem lub bez takiego pokrycia. Takie obiekty są użyteczne w wielu obszarach zarówno przemysłu jak i medycyjny. Profesor Sobieszuk w szczególności zainteresowany jest badaniem efektów interakcji nanopęcherzyków gazu z materią żywą, tj. bakterie, grzyby mikroskopowe czy komórki zwierzęce.