Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Liquid-crystals:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienie badawcze poświęcone jest zjawiskom indukowanym światłem spolaryzowanym w materiałach fotoczułych z rodziny azopolimerów oraz możliwościom praktycznego wykorzystania naświetlonych warstw azopolimerów do budowy wybranych przyrządów fotonicznych. Zaplanowane prace mają charakter głównie eksperymentalny, ukierunkowany na badania wydajności generowania anizotropii optycznej (w pomiarach fotoindukowanej dwójłomności, dichroizmu optycznego) oraz tworzenia siatek reliefowych, stosując różne warunki naświetlania. Planuje się określić zdolność azopolimerów do porządkowania ciekłych kryształów (pomiary energii kotwiczenia) i możliwość wytworzenia, z odpowiednio naświetlonych warstw polimerowych, periodycznego uporządkowania molekuł ciekłego kryształu w komórce ciekłokrystalicznej, tak aby otrzymać siatki dyfrakcyjne dedykowane do sterowania wiązką światła.
2

Badania teoretyczne (symulacje numeryczne) i eksperymentalne w zakresie fotoniki światłowodowej, mikro- i nanostruktur fotonicznych, optofluidyki, czujników światłowodowych oraz przestrajalnych komponentów światłowodowych. Badania w zakresie wytwarzania trójwymiarowych mikrostruktur fotonicznych (i nie tylko) przy użyciu polimeryzacji dwufotonowej (na bazie komercyjnego urządzenia Nanoscribe) oraz mikrostereolitografii projekcyjnej (na bazie własnego układu eksperymentalnego). Badania związane z foto-porządkowaniem molekuł ciekłokrystalicznych, rozwój zautomatyzowanego układu pozwalającego na wytwarzanie jedno- i dwuwymiarowych złożonych rozkładów molekuł ciekłokrystalicznych z mikrometrową rozdzielczością. Analiza próbek przy użyciu mikroskopii optycznej, cyfrowej, polarymetrycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Automatyzacja i miniaturyzacja optycznych i fotomechanicznych układów eksperymentalnych.