Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ryzyko:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Research in the area of supply chain management (SC): flexibility and resilience of SC to internal phenomena and global disruption (natural disasters, wars, diseases, sanctions), management and shaping of SC, supply, distribution, risk management, development and/or the use of decision support tools in SC based on the machine learning, artificial intelligence, simulation. Research in the field of city logistics: planning a cargo distribution system, developing innovative solutions for the last mile logistics, infrastructure designing for environmentally-friendly vehicles, including methods of locating charging stations for electric vehicles, developing and/or using decision support tools in urban logistics based on the machine learning, artificial intelligence, simulation.
2 risk management, business continuity, knowledge management, strategic management, digitalization strategy, methodology of management sciences
3

1. Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności (planowanie przedsięwzięć budowlanych najczęściej jest realizowane w środowisku o wysokim poziomie niepewności i parametry planistyczne są zakłócane w skutek wpływu różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, powodujących rozbieżność między projektowanymi planowymi parametrami oraz parametrami rzeczywistymi przedsięwzięcia. W związku z tym należy dążyć do ulepszenia metod i modeli podejmowania decyzji planistycznych wykorzystując adekwatne do problemu narzędzia matematyczne oraz proponować nowe podejście integrujące podejmowanie decyzji z metodami harmonogramowania i  planowania sieciowego).
2. Niezawodność rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w realizacji przedsięwzięć budowlanych (Celem tematu badawczego jest opracowanie metod zwiększania niezawodności z uwzględnieniem ryzyka w projektowaniu organizacji, technologii oraz zarządzaniu budową w warunkach niepewności. Nieracjonalne decyzje w zakresie projektowania i wyboru rozwiązań technologiczno-organizacyjnych prowadzą do dużych strat i spadku efektywności inwestycji budowlanych. Spowodowane jest to między innymi ze złożonością  procesów budowlanych, wielowariantowością rozwiązań technologicznych oraz wielowariantowością metod organizacji i zarządzania budową. Stąd staje się aktualnym i koniecznym opracowanie metodologii usprawnienia niezawodności rozwiązań technologiczno-organizacyjnych z uwzględnieniem ryzyka).