Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Małgorzata Kujawińska
Faculty:
Faculty of Mechatronics
E-mail:
malgorzata.kujawinska@pw.edu.pl
Contact:
pok.515, czwartek 10.00-12.00
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włącznie z AI) oraz (3) ich zastosowania  do rozwi,ązywania problemów biomedycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.   Pierwszy z obszarów obejmuje zagadnienia rozwoju systemów ilościowego obrazowania fazowego z wykorzystaniem cyfrowej mikroskopii holograficznej, optycznej tomografii dyfrakcyjnej  i optycznej tomografii koherencyjnej. W drugim obszarze skupiam się na rozwoju nowych algorytmów do analizy przestrzenno-czasowej  multimodalnych danych pozyskiwanych w/w systemami. Trzeci obszar   obejmuje zagadnienia zwiazane z zastosowaniami (i interpretacją) pozyskanych danych w biomedycynie (badania dot. chorób neurodegeneracyjnych).

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies
2

The research is carried out in three overlapping areas - development of novel optical methods and systems  for  2D and 3D investigations of biological and technical microstructures,  development of optical data processing methods (including   AI) and their applications for  solving biomedical problems at cellular and tissue level.  The first of the above covers the issues of design, building and metrological characterization of quantitative phase imaging systems based on digital holography, optical diffraction tomography and optical coherence tomography. The second one covers the development and research of new algorithms for analysis of multimodal data delivered by the a.m systems, while   the third one focus on solutions for a variety of biomedical applications related to investigations of cell cultures and tissues. 

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies